• OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, İSTANBUL, 12.10.2018

Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan,
Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 28.10.2018 Pazar günü saat 16:00’da, aşağıda belirtilen gündemi konuşup karara bağlamak üzere, Osmanağa Mh. Piri Çavuş Sokak 6/1 Kadıköy – İstanbul adresindeki ‘Entropi Sahne’de toplanacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde toplantı, çoğunluk aranmaksızın 04.11.2018 tarihinde saat 16:00’da aynı mekanda gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
2. Başkanlık divanının seçimi, divanın toplantı tutanaklarını imzalamaya yetkili kılınması,
3. Gündemin okunup, kabul edilmesi,
4. Mayıs 2018-Ekim 2018 yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
5. Mayıs 2018-Ekim 2018 yönetim kurulu gelir/gider çizelgesinin okunması ve görüşülmesi,
6. Geçici yönetim kurulunun ibra edilmesi,
7. Yönetim kurulu adaylarının tespiti ve söz hakkı,
8. Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9. Denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
10. Yeni döneme ilişkin dernek faaliyetlerinin/hedeflerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması,
11. Yeni döneme ilişkin tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması,
12. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, derneğe ait taşınmaz malların satılması, bina veya tesis inşa ettirilmesi, kira sözleşmesi yapılması, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13. Şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve şubeleri denetlemek  hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt içindeki ve yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi,
15. Dernek tüzüğünün 2. maddesi 11. fıkrası gereğince eğitim, kültür-sanat, basın-yayın ve halkla ilişkiler konularında proje hazırlanması, uygulanması ve takibi ve yönetim kurulunun öngördüğü diğer faaliyet konularında atölye ve çalışma grupları oluşturulması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16. Derneğe gelir sağlamak amacı ile yapılacak her türlü sosyal etkinlikler ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi,
17. Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat tutarlarının üç yıl için belirlenmesi veya yönetim kuruluna yetki verilmesi,
18. Dilek ve temenniler,
19. Kapanış.

• BLUES DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Blues Derneği tüzüğünü okumak için lütfen tıklayın.